Privacyverklaring

 

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert CM Publishing u over de wijze waarop CM Publishing persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden CM Publishing persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als CM Publishing persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe CM Publishing omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van CM Publishing, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als klant, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van CM Publishing.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

 

CM Publishing

CM Publishing hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. CM Publishing verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens verzamelt CM Publishing en wat wordt er mee gedaan?

CM Publishing verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld klanten, nieuwsbriefontvangers en andere geïnteresseerden. CM Publishing verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

 

De categorieën persoonsgegevens die CM Publishing verwerkt zijn:

– Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)

– Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CM Publishing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

CM Publishing verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

 

Hoe lang bewaart CM Publishing uw persoonsgegevens?

CM Publishing bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Hoe gaat CM Publishing om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen CM Publishing of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

 

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die CM Publishing verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

 

Websitebezoekgegevens en cookies

In het beheersysteem van de website van CM Publishing worden enkele functionele websitebezoekgegevens opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics om onze dienstverlening te optimaliseren. Deze gegevens blijven van CM Publishing en worden niet aan derden verstrekt.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door CM Publishing kunt u contact opnemen met info@cmpublishing.nl

 

Wijzigingen privacybeleid

CM Publishing streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Download nu gratis de preview van het boek Bloedband!

Vul je gegevens in en je krijgt de preview in je mailbox.

Sluit dit venster